+32(0)9 346 93 30 info@golle.be

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1/ Gegevensbeheerder

Dit privacybeleid geeft u gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens door:

Golle SRL
Rosdamstraat 6
9051 Sint-Denijs-Westrem (GAND)

Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” genoemd) die wij gebruiken, waarom wij deze gebruiken en delen, hoe lang wij deze bewaren en hoe u uw rechten met betrekking tot deze gegevens kunt uitoefenen.
Indien nodig wordt aanvullende informatie verstrekt wanneer u zich op een bepaald product of een bepaalde dienst abonneert.

2/ Tot wie is ons beleid inzake gegevensbescherming gericht?

Dit beleid is gericht op gebruikers van onze websites, onze klanten, voormalige klanten en mensen die wij werven en die belangstelling tonen voor onze diensten en producten.

3/ Welke categorieën van gegevens kunnen wij verwerken?

Wij verzamelen en gebruiken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze zakelijke activiteiten en die ons in staat stellen u gepersonaliseerde producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren.
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van u, waaronder :

 • Identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam) ;
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld post- en e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Belastinggegevens (bv. BTW-nummer, referentieland) ;
 • Bank-, financiële en transactiegegevens (bijvoorbeeld uw bankgegevens, aankoop- en betalingsgeschiedenis);
 • Gegevens over uw gewoonten en voorkeuren :
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten (bv. gebruikstaal, gepersonaliseerde berichten, interesses).
 • We kunnen bepaalde informatie opslaan op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze verklaring over het gebruik van cookies.

4/ Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrondslag voor deze verwerking?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens:

 • Met uw toestemming (rechtsgrondslag: artikel 6a van verordening 2016/679 (GDPR))
 • Wanneer u ons vragen stelt via de geldende contact- en ondersteuningsprocedures.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven waarop u zich heeft geabonneerd.
 • In het kader van de uitvoering van een contract (rechtsgrondslag: artikel 6b van Verordening 2016/679 (GDPR)):
 • Voor de opvolging en verwerking van uw bestellingen en registraties.
 • Om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten.
 • Voor de follow-up en behandeling van klachten en retourzendingen.
 • Voor algemeen klantenbeheer, waaronder boekhouding, behandeling van geschillen en juridische procedures, invordering of overdracht van vorderingen en bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als we een legitiem belang hebben, in het kader van onze marketingactiviteiten. In dit geval zorgen we er altijd voor dat we dit in evenwicht brengen met het respect voor uw privacy (rechtsgrondslag artikel 6f van verordening 2016/679 (GDPR)):
 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
 • Om mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen (rechtsgrondslag: artikel 6c van verordening 2016/679 (GDPR)):

5/ Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan onze onderaannemers in het kader van diensten die namens ons worden verleend (bijvoorbeeld externe callcenters, reclamebureaus, IT-dienstverleners, clouds, enz. ) en alleen op basis van onze instructies.

6/ Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte “EER

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

7/ Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.

Andere looptijden kunnen worden toegepast:

 • Of om te voldoen aan operationele beperkingen, zoals goed accountbeheer of effectief relatiebeheer;
 • Ofwel om te reageren op wettelijke of regelgevende verzoeken.

Voor klanten wordt de meeste informatie bewaard voor de duur van de contractuele relatie en maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Voor inactieve prospects wordt de informatie maximaal 3 jaar bewaard.

8/ Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij stellen alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid ervan te garanderen.

9/ Wat zijn uw rechten? Hoe kun je ze oefenen?

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving heeft u verschillende rechten, namelijk

 • Recht op toegang: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze dienovereenkomstig te wijzigen.
 • Recht op wissen: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering in verband met direct marketing.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien dit recht van toepassing is, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt aan u terug te laten sturen of, indien technisch mogelijk, over te dragen aan een derde.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail op info@golle.be of gelijkwaardig of door een brief te sturen naar

Pierre Evens
Rosdamstraat 6
9051 Sint-Denijs-Westrem (GAND)

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

10/ Hoe kunt u kennis nemen van wijzigingen in dit privacybeleid?

Wij zullen dit privacybeleid regelmatig bijwerken en nodigen u uit het regelmatig te raadplegen.

11/ Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Privacy Officer op het volgende adres

Golle SRL
Rosdamstraat 6
9051 Sint-Denijs-Westrem (GAND)

Of per e-mail: info@golle.be

 

Laatste bijwerking: 14 december 2022